previous pauseresume next

فرد ارتباط با مدیر

روابط عمومی شبکه  به منظور ارتباط پرسنل با مدیریت شبکه اقدام به ایجاد این صفحه نموده است-  لذا همکاران گرامی میتوانند انتقادات-پیشنهادات -درخواستها یا شکایات خود را در این فرم ثبت وبه اطلاع مدیر محترم شبکه برسانند-شایان ذکر است این مطالب توسط روابط عمومی شبکه استخراج وبه اطلاع مدیر شبکه رسانده خواهد شد